EKW’S (BLACK KATY CHITON)

The Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish Nation) name for black katy chiton is

ekw’s

Click play to hear it spoken.